Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Treść regulaminu:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.peels.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Sklep prowadzony jest przez Peels Weronika Ordyk, ul. Żabiniec 81/22, 31-215 Kraków, NIP: 945-225-72-22, zwaną dalej „Administratorem”.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:

a. adres internetowy – www.peels.pl,

b. e-mail – kontakt@peels.pl lub obsluga@peels.pl,

c. adres korespondencyjny – Peels Weronika Ordyk, ul. Żabiniec 81/22, 31-215 Kraków.

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.


§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu odzieży.

2. Oferowane przedmioty są nowe, produkowane w Polsce.


§ 3. Polityka prywatności

 

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, reklamacji i zwrotów, wystawienia opinii, zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep; Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 RODO.

3. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować.

5. Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na otrzymanie maila z zaproszeniem do wystawienia opinii. Wystawienie opinii jest dobrowolne. Szczegóły opisano w §7. tego Regulaminu

6. Podane w trakcie składania zamówienia imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy Klienta przekazywane są firmom przewozowym DPD lub InPost w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki i w tym zakresie są przez wskazaną firmę przetwarzane.

7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Klient posiada również prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.


§ 4. Zasady dokonywania zakupów

 

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks Cywilny”).

2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.

3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po przejściu do koszyka i wybraniu opcji „przejdź do płatności”, w którym Klient podaje następujące dane:

a. imię i nazwisko

b. nazwa firmy (opcjonalnie)

c. numer nip (opcjonalnie)

d. adres email

e. numer telefonu

f. dane adresowe do wysyłki

5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

7. Sklep zobowiązuje się dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

a. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b. sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia żywionych przez niego wątpliwości;

c. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane;

9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

10. W Sklepie honorowany jest system płatności elektronicznych PayU dla zamówień na terenie Polski;

11. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, następującego równocześnie z dokonaniem wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

12. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 4 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt.

13. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce „Dostawy i zwroty”.

14. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo 
w jedna przesyłkę.

15. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

16. Wraz z Produktem wysyłana jest faktura na osobę klienta potwierdzająca dokonanie zakupu. W przypadku chęci wystawienia faktury na działalność klienta Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury (Nazwa firmy i Numer NIP ponad dane wymagane dla osób fizycznych)

17. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

18. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową 
o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.


§ 5. Reklamacje

 

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sklep jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sklepu.

Wnosząc reklamację, Klient powinien podać swoje:

a. imię i nazwisko;

b. adres;

c. dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji);

d. przedmiot i przyczynę reklamacji;

e. dane kontaktowe;

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Prosimy o wysłanie czystych ubrań w ramach procedury reklamacyjnej.

7. Do reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu towaru podlegającego reklamacji.

8. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres korespondencyjny: Peels Weronika Ordyk, ul. Żabiniec 81/22, 31-215 Kraków

10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.


§ 6. Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Peels Weronika Ordyk, ul. Żabiniec 81/22, 31-215 Kraków lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy.

6. Ustęp 4. obowiązuje z zastrzeżeniem, że jeśli Klient odstąpił jedynie od części umowy, t. j. zwraca jedynie część objętych jedną umową rzeczy, koszt dostarczenia rzeczy do Klienta nie jest przez Sklep zwracany.

7. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla Sklepu z żadnymi kosztami.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7. Opinie w sklepie internetowym

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b. https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php

c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie sporu między Klientem a Sklepem;

c. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Napisz
do nas